ANBI PG Schiermonnikoog

Algemene gegevens Schiermonnikoog behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Naam ANBI:
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Telefoonnummer: 0519-531269
RSIN: 824132051

RSIN Diaconie: 824132063

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl
Adres: Middenstreek 53
Postcode: 9166 LM
Plaats: Schiermonnikoog


De Protestantse Gemeente Schiermonnikoog is een geloofsgemeenschap die behoort tot
de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt
omschreven: 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten' (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek
en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent
het bestuur, de financin, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen
die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.


            Baten en lasten Diaconie

begroting

rekening

rekening

 

2018

2018

2017

             BATEN

 

 

 

             Opbrengsten uit bezittingen

 

 

 

             Bijdragen gemeenteleden

4600,00

4746,73

5397,32

             Totaal baten

4600,00

4746,73

5397,32

 

 

 

 

             LASTEN

 

 

 

              Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk,

4100,00

4086,20

4609,01

              landelijk en wereldwijd)

 

 

 

              Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 

 

 

               Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 

309,52

650,00

              Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

350,00

290,11

240,11

              Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 

 

 

              Salarissen kosten, organist etc.

 

 

 

              Lasten beheer en administratie

125,00

63,53

62,75

              Totale lasten

4575,00

4749,36

5324,46

 

 

 

 

              Resultaat (baten-lasten)

25,00

-2,63

-164,55
Baten en lasten van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

 

 

Baten


begroting

 
rekening

  rekening

 


2018

 2018

      2017

 

Opbrengsten uit bezittingen en renten14500,00

 

18610,04

 

     20679,33

 

Bijdragen gemeenteleden41900,00

 

46964,04

 

     43583,42

 

Subsidies en overige bijdragen van derden7400,00

 

7905,96

 

     13153,48

Totaal baten63800,00

 

73480,04

 

     77416,23

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant en 
                      kerkelijke  werkers75750,00

 

77585,35

 

     75955,54

Bestedingen kerkdiensten, catechese en 
                      gemeentewerk3450,00

 

2644,51

 

       2147,31

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk


3400,00

 3176,40

       3281,26

 Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)


8450,00

 16549,24

     14422,94

 Salarissen (koster, organist etc)


1100,00

 1300,00

       1162,45

 Lasten beheer en administratie, bankkosten 
                       en  rente


2750,00

 2516,05

       2646,48

 Totaal lasten


94900,00

 103771,55

     99615,98

 Resultaat (baten-lasten


-31100,00

 -30291,51

    -22199,75

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog - 2018


Een beleidsplan geeft aan wat je wilt doen.
Wij denken hierbij aan zaken waarmee we nu en in de komende vier vijf jaar bezig zullen zijn.

Verbondenheid is een woord dat belangrijk is in wat wij doen.
Dit heeft direct te maken met de verbondenheid met God, waarin wij als gemeenschap leven.
Hierin vinden wij het levensbelang van verbinding leggen en verbondenheid, als iets dat
zowel de gemeenschap alsook de enkeling goed doet.
In verbinding staan met God en mensen geeft aan het leven zelfvertrouwen, moed
en mede verantwoordelijkheid voor het welzijn van allen.
Wij beschouwen de kerkelijke gemeente hiervoor als oefenplaats en uitvalsbasis.
Wat wij doen, achten wij een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van het algemeen.

Uit de hieronder beschreven activiteiten blijkt dat de kerkgemeenschap zich er op toe legt om
onderlinge verbondenheid tussen mensen te helpen ontwikkelen.
Hetzij verbondenheid in de zichtbare dorpssamenleving, hetzij verbondenheid in
de samenleving zoals die via diaconale taken en ontvangst van de recreatie-gasten tot ons komt.

Naast de reguliere kerkdiensten op zondagochtend vinden er nog andere activiteiten door en
voor de gemeente plaats :

-   Vesperdiensten (4 5) in de wintermaanden, georganiseerd door de 
     Vespergroep, met o.m. Taiz-diensten
-    Oecumenische zomeravonddiensten (5) in de zomervakantiemaanden,
     voorbereid door een werkgroep bestaande uit predikant en gemeente leden van de protestantse
     en katholieke gemeenschap.
-    Herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waar  overleden dorpsgenoten en
     gasten met een bijzondere binding met het eiland en onze kerkgemeenschap worden herdacht.
     Deze dienst wordt voorbereid en verzorgd door de Vespergroep
-    Kerstviering voor ouderen waarvoor de diaconie een middag organiseert voor
     gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
-    Kinderkerstfeest op tweede kerstdag voor alle kinderen van gasten en eilanders.
-    Attentie voor alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder vr de kerstdagen van de diaconie.
-    Inloopdienst: een korte middagpauzedienst door de predikant op de woensdagen in de vakantiemaanden
     voor gasten en andere belangstellenden uit de gemeente.
-    Boekbesprekingen , geleid door de predikant, waar boeken met godsdienstig/filosofische/
     maatschappelijke thema’s worden gelezen en besproken. (Deelname open voor alle inwoners van het dorp)
-    Gesprek in de oude school: Gespreksavond over maatschappelijke onderwerpen, zingeving.
     Eens per maand voor iedereen worden voorbereid door predikant en 2 gemeenteleden.
     (Doorgaans 25 deelnemers uit alle geledingen)
-    Pionieren: Deze zomer zijn we begonnen met “Pionieren”, een nieuwe vorm van kerk zijn, waar iedereen,
     gelovig of ongelovig, welkom is en het hoofddoel  een gevoel van samenzijn te bevorderen,
     waarbij ook aandacht is voor de bijbel en godsdienstvraagstukken, en ook gehouden 
     op andere locaties dan in het kerkgebouw. Een werkgroep van 6 mensen zoekt thema’s.
     Als doel voor het volgend jaar is maandelijks een activiteit te organiseren.
     Dit jaar is er in de zomermaanden een Samenzijn rond het kampvuur op het strand en
     een zangavond met kerkelijke liederen gehouden.
    
Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69