ANBI PG Schiermonnikoog

Algemene gegevens Schiermonnikoog behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Naam ANBI:
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Telefoonnummer: 0519-531269
RSIN: 824132051

RSIN Diaconie: 824132063

Kamer van Koophandel KvK-nummer 76412458

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl
Adres: Middenstreek 53
Postcode: 9166 LM
Plaats: Schiermonnikoog


De Protestantse Gemeente Schiermonnikoog is een geloofsgemeenschap die behoort tot
de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt
omschreven: 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten' (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek
en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent
het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen
die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.


Hier volgen: 1. Financieel overzicht baten en lasten
                    2. Beleidsplan 2020-2025
                   Baten en lasten van de Protestantse Gemeente SchiermonnikoogBaten

begroting

rekening

rekening


2019

2019

2018

Opbrengsten uit bezittingen en renten

12500,00

22822,00

18610,00

Bijdragen gemeenteleden

42400,00

47726,00

46964,00

Subsidies en overige bijdragen van derden

7620,00

4974,00

7906,00

Totaal baten

62520,00

75522,00

73480,00

Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijke werkers

77850,00

76261,00

77585,00

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

4150,00

2048,00

3447,00

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

3400,00

3035,00

3176,00

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

8450,00

32013,00

13492,00

Salarissen (koster, organist etc)

1150,00

1075,00

1300,00

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1550,00

2107,00

1467,00

Lasten overige eigendommen en inventarissen3057,00

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves246,00

Totaal lasten

96550,00

116539,00

103770,00

Resultaat (baten-lasten

-34030,00

-41017,00

-30291,00

Baten en lasten Diaconie

begroting

rekening

rekening


2019

2019

2018

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden

4600,00

6607,00

4745,00

Totaal baten

4600,00

6607,00

4745,00

LASTEN
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk,

4250,00

5989,00

4396,00

landelijk en wereldwijd)
Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

250,00

305,00

290,11

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
Salarissen kosten, organist etc.
Lasten beheer en administratie

75,00

64,00

64,00

Totale lasten

4575,00

6358,00

4750,00

Resultaat (baten-lasten)

25,00

249,00

-5,00

Beleidsplan Protestantse Gemeente Schiermonnikoog  


In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 zijn tijdens de Gemeenteavond  gesprekken gevoerd waarin
gezocht werd naar prioriteiten voor het gemeenteleven.
Mede ingegeven door de financiŽle situatie van de gemeente was bezinning noodzakelijk op de verhouding tussen
de inkomsten uit Vrijwillige Bijdragen en de kosten van het predikantstractement.

In de gesprekken werd duidelijk dat de prioriteit voor de gemeenteleden ligt op het zo lang mogelijk
in stand houden van de zondagse kerkdienst, pastoraal bezoek en de Cantorij.

De kerkenraad heeft, na gesprek met de adviseur van het Regionaal College voor de Behandeling Beheerszaken (RCBB),
moeten besluiten om de  predikantsplaats terug te brengen tot 40%. Uiterlijk over vier jaar.

 
Samenvatting
De kerkeraad neemt zich voor om deze predikantsplaats mettertijd terug te brengen tot een bezetting van 40%.
Het beleid zal de komende vijf jaar voornamelijk gericht zijn op de instandhouding van de kerkdiensten.
Daarnaast blijven kerkeraad en gemeenteleden alert op het openen van mogelijkheden voor ontmoeting,
het stichten van verbondenheid tussen mensen in de samenleving waarin wij als gemeente gesteld zijn.

 

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69